Budoucnost

Rozvojový plán Českého florbalu

Být stále atraktivnějším sportem, jak pro potencionální hráče, tak pro celou sportovní veřejnost. Při trvalém zvyšování sportovní kvality a udržení mezinárodní úspěšnosti zdůraznit pozici druhého nejmasovějšího českého sportu. Při neustálém rozvoji zachovat současné hodnoty florbalu, ke kterým patří férovost, otevřenost a inovativnost.

Rozvojový plán 2022 - 2032

Výkonný výbor s odbornými komisemi připravuje a valná hromada schvaluje tento hlavní strategický dokument Českého florbalu. Rozvojový plán stanovuje cíle organizace ve třech časových horizontech - krátkodobé (do 2 let), střednědobé (do 5 let) a dlouhodobé (do 10 let). 

Rozvoj a mládež

Florbal v Česku se pyšní titulem druhého nejmasovějšího sportu a jedním ze základních cílů je tuto výsadní pozici nadále udržovat. Velké téma je ženský florbal, na který se Český florbal bude nadále více soustředit a snažit se v dlouhodobém horizontu dosáhnout na 25% podíl žen mezi aktivními hráči florbalu. Chceme dlouhodobě udržovat aktuální rozvojové plány v jednotlivých regionech a zaměřovat se na méně rozvinuté mládežnické kategorie a regiony.

Úspěšnost a atraktivita

Trvalý zájem leží na bedrech reprezentačních výběrů, které by měly na každou vrcholnou mezinárodní akci odjíždět s reálným cílem získat medaili. Budeme dále rozvíjet systém práce s talentovanou mládeží a sjednocovat jeho principy se strategií hráčského rozvoje reprezentace. 

Druhá část rozvojového plánu v této oblasti se věnuje elitním soutěžím. Ten počítá s maximálním využitím projektu Superfinále ve všech oblastech a chce intenzivněji pracovat s rozhodčími s cílem zvýšení jejich prestiže.

Struktura florbalu a systém řízení

I přes fakt, že Florbalový informační systém (FIS) je na české sportovní scéně již nyní unikátním projektem, prioritou číslo jedna je pokračovat v jeho vývoji a zajistit jeho maximální využití ze strany oddílů. Samozřejmostí je udržování jasného a funkčního systému spolupráce mezi jednotlivými orgány Českého florbalu (ČF) a udržování personální struktury adekvátní rozvoji velikosti florbalu. 

Politika, diplomacie a mezinárodní oblast

Český florbal díky sportovním i organizačním úspěchům nabyl silnou pozici na mezinárodním poli, cílem je udržovat pozice v rámci výkonného výboru a nejdůležitějších odborných komisí Mezinárodní florbalové federace (IFF). Důležité je také vnímat roli českého florbalu, který pomáhá mezinárodnímu rozvoji a edukaci méně rozvinutých federací. Pravidelně a aktivně se stavíme do pozice organizátora mezinárodních turnajů i mistrovství světa.

Vzdělávání a metodika

Základním stavebním kamenem vzdělávání je udržování každoročního vypisování kurzů ve všech úrovních trenérských licencí, systém vzdělávání průběžně aktualizovat stejně tak pracovat se základní strukturou metodických materiálů. Brzy by měl být spuštěn speciální online vzdělávací portál pro trenéry v rámci oficiálního webu českého florbalu. Důležité je ale také vzdělávání a podpora rozvoje oddílů a vzdělávání rozhodčích nejvyšších licencí. V rámci všech uvedených témat rozvojový plán nezapomíná ani na materiály zaměřujícími se na specifika ženského florbalu.

Marketing a medializace

Obrovský vliv na vnímání florbalu širokou veřejností v Česku mají jednoznačně světové šampionáty dospělých kategorií, tedy mužů a žen. Jedním ze základních pilířů je tak zajištění jejich kvalitní medializace a maximálního využití jejich dopadu na veřejnost. Florbal s image mladého progresivního sportu musí stejně vystupovat i v digitálním světě, samozřejmostí je tak průběžné udržování kvalitní komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Zvýšená pozornost bude nadále věnována prezentaci florbalu na televizních kanálech, včetně posilování medializace ženské extraligy, a také v celostátních tištěných médiích. Na mezinárodní úrovni pak jde především o aktivní spolupráci s ostatními federacemi na marketingovém využití turnajů série Euro Floorball Tour.

Čtěte kompletní dokument: Rozvojový plán Českého florbalu 2022 - 2032

Koncepce soutěží

Český florbal zřizuje, pořádá a organizuje florbalové soutěže všech tříd, nastavení a řízení ligových soutěží tak musí v různých stupních soutěží odpovídat stavu rozvoje florbalu a úrovni členských oddílů, aby napomáhalo naplnění poslání Českého florbalu. Oblast ligových soutěží nemá jeden ideální stav, ale v každém období vývoje musí hledat ideální stav odpovídající právě stadiu vývoje, v němž se florbal a jeho soutěže v danou dobu nachází.

Věková kategorizace

Už řadu let se ČF zabývá problematikou přechodu hráčů juniorského věku do dospělé kategorie, jedním z řešení bylo zavedení střídavého startu. Nicméně i nadále se této problematice věnuje pozornost a v současné době se zvažuje zavedení soutěže pro hráče do 23 let.

Systémy soutěží

Zvažovanou změnou je zavedení superfinále v 1. lize mužů, jediné utkání o postup do nejvyšší soutěže by se hrálo v rámci programu Superfinále florbalu v O2 areně.

Pokračují také přípravy na přechod ke krajským soutěžím, které již nyní fungují v silnějších regionech, k této změně bude nicméně přistoupeno až v okamžiku, kdy všechny kraje budou mít dostatek mužských družstev, aby tyto krajské ligy mohly vzniknout a nebyly zároveň jedinými soutěžemi v regionu.

Extraliga žen ve střednědobém horizontu zatím nedozná žádných změn, snahy se upírají k postupnému zvyšování kvality druhé nejvyšší soutěže žen a tedy redukci rozdílu mezi těmito dvěma soutěžemi. Ženskými soutěžemi se v celé šíři bude zabývat nová koncepce ženského florbalu.

Čtěte kompletní dokument: Koncepce oblasti rozvoje a řízení soutěží - verze 2020